دفتر مرکزی

افغانستان- هرات- خیابان طاهر فوشنجی ۳ - مجتمع‌های اداری عارفیان طبقه دوم

تلفن تماس

(+93) 700400861
(+93) 788330977

پست الکترونیک

افغانستان- هرات- خیابان طاهر فوشنجی ۳ - مجتمع‌های اداری عارفیان طبقه دوم

فرم تماس

© 2021 BARADARAN OMARI TRADING COMPANY. All Rights Reserved. Powered by EXIR